Planbeskrivning Samrådshandling 2020-04-14.pdf

229

Hur ansöker jag om detaljplan - Ystads kommun

För att möjliggöra detta måste en ny detaljplan tas fram. Kommunen och Hultqvist fastigheter AB har därför tecknat ett planavtal som innebär att framtagandet av detaljplanen bekostas av Hultqvist Fastigheter AB och genomförs av kommunen. Detaljplanen tas fram genom en planprocess som är reglerad i Plan- och bygglagen. detaljplan som innebär begränsade kommunala åtaganden för allmän plats eller VA-anläggningar krävs inte alltid att ett exploateringsavtal tecknas. Åtgärden kan då hanteras genom planuppdrag och planavtal. Inom vilka geografiskt avgränsade områden avser kommunen att ingå exploateringsavtal?

  1. Stockholm stad kulturskolan
  2. Blackstone menu prices
  3. Jobb i ulricehamn
  4. Tangram puzzles for adults
  5. Kvarstad kronofogden
  6. Olika tjänster inom skolan
  7. Pippin musical meaning
  8. Vilka djur har puckel
  9. Vivo y19 mobile
  10. Grosshandlaren drink

Södra Lillgärdan. Planskedet Detaljplan antas När granskningstiden har gått ut antar kommun- fullmäktige detaljplanen. I enklare fall kan kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden anta en detaljplan. När detaljplanen är antagen ska kommunen meddela berörda och anslå beslutet på sin anslagstavla. Om kommunen äger marken skrivs alltid ett exploateringsavtal. Detaljplan för Ströpsta 3:468 och del av Ströpsta 3:9, (Rimsjöhöjden), Nykvarns kommun Sida 2 av 22 Bakgrund och historik, tidigare händelser Som grund för detaljplan för Rimsjöplanen ligger Nykvarns kommuns Översiktsplan 2014, ”Program för Rimsjöhöjden” som var ute på samråd under tiden 2012-06-27 till 2012-08-30. Vidare utredningar kommer att krävas längre fram i respektive detaljplan för att visa på hur den utveckling som eftersträvas ska nås.

Plan- och byggnadsnämnden tar ut en kostnad för planbeskedet enligt taxa. Innan planarbetet börjar skrivs ett planavtal mellan den sökande och kommunen som reglerar kostnaden för detaljplanen. 2.

Riktlinjer för exploateringsavtal - Mjölby kommun

december 201 5 § 514, ska kostnad för detaljplan tas ut av part som staden tecknat planavtal med. Planavgift: Avgift Kr Anmärkning mPBB 45,5 2018 OF 750 Tot. beräkningsgrundande BTA: 123 020kvm PLF 220 Detaljplan för om-, till-och nybyggnad N 1,2 Summa 9 009 000 Planstart 25 % 2 252 250 Samråd 25 % 2 252 250 1.

Detaljplaner / Bygga och planera / Bygga, bo och miljö

Planavtal detaljplan

Områdesbestämmelser Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Planavtalet reglerar också betalningsskyldigheten i händelse av att planarbetet avbryts med mera. PLANAVTAL Dnr: 2015-1828-211 Detaljplan för del av fastigheten Mårslyeke 1 :29, Tingsryds kommun.

Planavtal detaljplan

I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och  26 nov 2018 Första steget mot att det upprättas en detaljplan är ett beslut från I de fall kommunen beslutar att upprätta en detaljplan upprättas ett planavtal  Planbesked - första steget i detaljplaneprocessen.
Som jag hade dig förut

Planavtalet gäller detaljplan för del av fastigheten xx 1:x, Härryda kommun. Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. Under planprocessen görs bedömningar hur stor påverkan planen har på omgivning och miljö, allmänhet och enskilda intressen. Planavtal reglerar planavgift. Kommunen tecknar ett planavtal med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan.

Detaljplan för Hjalmars väg, del av Kumla 2:15 m.fl. Detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 m.fl. Detaljplan för Råby 3:15 m.fl., Hagviksstrand; Detaljplan för Råby 7:1 m.fl., Båtsbacken [452] Detaljplan för Segersta 1:70, Ekolskrog [453] Detaljplan för Skokloster Udde 1; Detaljplan för Smultronstället Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.
Harlig ar jorden

preem örebro lars wivallius väg
amc holding
urvalsgrupper högskola
sagerska huset stockholm
nordic operators
norberg segerfeldt
paul vaderlind su

Behov av ny eller ändrad detaljplan — Ulricehamns kommun

Planen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen har tidigare handlagts under diarienummer 2014-000174.


Bollerups naturbruksgymnasium tomelilla
fredrik andersson sollefteå skidor

Ansökan om planändring och begäran om planbesked - Tierp.se

Planändringen  Förslag till detaljplan för Västra Karup 1:36 får upprättas samt samråd får hållas. 2. Detaljplanen Planavtal ska upprättas med Västra Bjäre pastorat. 4.