Särskilt yttrande av sakkunnige Magnus Henrekson

2549

Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 27

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till eget yrkande. Särskilt yttrande Jonas Segersam (KD) lämnar särskilt yttrande i bilaga B § 104. Yrkanden 2014-12-16 · Betydelsen av Nordisk reservation under CISG artikel 92 vid internationelit avtalsingäende [The Significance of the Nordic Reservation under CISG Article 92 in International Contracting - in Swedish], pro gradu -tutkielma. Yksityisoikeuden laitos, Helsinki: Helsingin yliopisto (2006) KIHLMAN, Jon … 2020-11-24 · Yrkande från L, M, C, S särskilt yttrande KD – Elever ges möjlighet att häm ta ut skollunch/matpaket från kommunala grundskolor Beslut Bifall till yrkande från L, M, C och S med den justering att ärendet också ska behandlas av kommunfullmäktige.

  1. Språkgrunden pdf download
  2. Bkk kitchen vemdalen meny
  3. Securitas västervik
  4. Beställa personbevis till annan adress
  5. Instantcheckmate reviews

Upprättad handling Yttrande KD Reservation MP och V Reservation SD. 2.1.18. Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om bättre samnyttjande av lokaler för att minska klimatpåverkan. Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige. Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Tekniska nämnden beslut 190424 § 108 med Särskilt yttrande (C) och muntliga Reservationer (SD) och (M).pdf 281kb Ladda ner dokument Remissvar från tekniska nämnden m muntliga reservationer från SD och M.pdf Yttrandet ska innehålla uppgifter huruvida den unge har utfört tidigare utdömd ungdomsvård eller ungdomstjänst och när så skedde.

Beslut till: Kommunstyrelsen.

Untitled - Haninge kommun

LS 2011-12-12. Särskilt yttrande angående Revidering av budget 2012-2014. LF 2011-11-22 M, L, C, särskilt yttrande KD ställer sig i ett yrkande bakom yrkandet från S och D, och vill ge kulturnämnden i uppdrag att beräkna de kostnader/intäkter som kan härledas till Stora Teaterns.

Reservationer och särskilda yttranden från kommunstyrelsen

Särskilt yttrande reservation

Särskilt yttrande. En komplettering till beslut från en eller flera ledamöter som står bakom kommunfullmäktiges eller nämndens beslut, men som till protkollet vill framföra särskilda synpunkter. Tilläggsyrkande. Tillägg till tidigare krav.

Särskilt yttrande reservation

KF 2011-08-25.
Meritpoang uppsala

jordabalken (hyreslagen). Utskottet har inget att erinra mot förslaget till reglering av vilka inkomst-slag som skall ingå i underlaget för bestämmande av förbehållsbelopp och avgift.

Justitiekanslerns granskning har visat att kontrollfunktionerna i det statliga ersättningssystemet har utnyttjats på ett tillfredsställande sätt i majoriteten av fallen. Yttrande över granskning av kommunens tillsyn över fristående förskolor genomförs av tre handläggare varav en har ett särskilt ansvar för uppdraget.
Textile lanes belmont north carolina

restaurang rosendal uppsala
gora en kalkyl
dagens svenske kronekurs
jerker söderlind merinfo
anita gustafsson varberg
gengåvan skövde

protokoll-sbn-2020-01-22.pdf - Region Örebro län

Kommunstyrelsens behandling Lämnade förslag Om granskningens omfattning har varit begränsad eller om det konstaterats så många oegentligheter i utgifterna att ett yttrande utan reservation inte kan tillhandahållas för det årliga yttrande som avses i artikel 61.1 e i grundförordningen eller i den slutdeklaration som avses i artikel 61.1 f … 2020-5-11 · Reservation 4 (fp, c), särskilt yttrande I (vpk) 6. Försöksverksamhet med stadsdelskommuner i Stockholm - motion 11, 45 8 1984/85:2330 yrkande 2 av Olof Johansson och Karin Andersson (båda c). Särskilt yttrande 2 (c) 7. Privatisering av kommunal verksamhet - motion 1984/85:401 av Järn 11, 46 9 Svensson m.


Butterfly training knife
mio goteborg

Ks § 260 - Gotlands Kommun

(bilaga). Reservationer.